Uttalelse fra fylkesårsmøte

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1974 drevet veiledningssenter for
pårørende til personer med utfordringer innen rus og psykisk helse.
Helsedirektoratet har nylig avslått N.K.S. sin søknad om 15 millioner kroner til
videre drift. Uten økonomisk støtte, blir disse sentrene nedlagt. I 2022
gjennomførte sentrene tett på 10 000 konsultasjoner med pårørende.

I Hurdalsplattformen har regjeringen pekt på at mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse bør få hjelp der de er.

Veiledningssentrene er nettopp et slikt lavterskeltiltak som regjeringen
fremhever viktigheten av. Vårt tilbud er et supplement, som ikke dekkes av
offentlige eller private aktører. Kuttet vi nå opplever står i sterk kontrast til
politisk retorikk om at tilbud innen rus og psykisk helse skal styrkes.

Sentrene er lokalisert i alle fire helseregioner. De som henvender seg til
sentrene er barn, ungdom og voksne i alle aldre, hovedsakelig kvinner.
Vi viser til nylig avlevert NOU om kvinnehelse, " Den store forskjellen – Om
kvinners helse og betydning av kjønn for helse."

Vi som samfunn har ikke råd til at slike tilbud nedlegges.
Risikoen er stor for at viktig kompetanse, bygget opp over år, forsvinner uten
at gode alternativer er på plass.

N.K.S. Trøndelag-Sør vil på det sterkeste anmode om at Helsedirektoratet snur i denne saken, og viderefører støtte til dette livsviktige tilbudet.

Tiltaket bør bli et fast punkt på statsbudsjettet.

Følgende sanitetsforeninger står bak denne uttalelsen:

Aursund
Buvik
Byneset
Charlottenlund
Flå
Haltdalen
Heimdal/Flatås
Hemne
Horg
Hølonda
Klæbu
Leinstrand
Løkken
Meldal
Nedre Melhus
Orkdal
Rindal
Rissa
Røros
Selbu
Strindheim
Trondhjem
Tydal
Valsøyfjord
Ørland
Ålen